Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor ons dat wij bewust omgaan met mens, milieu en maatschappij. Ofwel, de 3 P’s: People, Planet en Profit.

People – aandacht voor de mens en zijn ontwikkeling

Onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom vinden wij het belangrijk om te investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers. Wij investeren in binding en betrokkenheid door met onze medewerkers een duurzame relatie aan te gaan en hen binnen ons bedrijf toekomst te bieden. Deze ambitie vormt de basis van het groeiproces dat ten grondslag ligt aan ons streven de beste te willen zijn.

Constuctif investeert in haar vaklieden via onder andere een eigen ontwikkelde opleiding, samen met de Bredase Bouwschool. Omdat het ontwikkelen van het individu bijdraagt aan de gezondheid van de mens gaan bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ontwikkeling hand in hand.

Planet – bewust zijn van het leefmilieu

Bij al onze werkzaamheden zijn wij ons bewust van de impact op het leefmilieu. Om het leefmilieu te beschermen formuleerden we vier ambities:

  • We streven naar verminderde CO2-uitstoot en vermindering van energieverbruik. Dit doen we o.a. door het gebruik van elektrische auto’s.
  • Waar mogelijk passen we duurzame materialen en bouwmethodieken toe.
  • We streven naar het verminderen van afval en betere afvalscheiding. Een voorbeeld is de steeds verdergaande digitalisering van onze werkwijze die papiergebruik minimaliseert.
  • We zetten in op Bewust Samenwerken aan een Beter Milieu in de keten en verlangen van onze samenwerkingspartners dat ze, net als wij, bewust en zorgvuldig omgaan met het leefmilieu.

Profit – financieel gezond

Constructif denkt aan de lange termijn en zet in op een gezonde en rendabele bedrijfsvoering. Dit is nodig voor de continuïteit van ons bedrijf en zorgt ervoor dat we kunnen reageren op ontwikkelingen en kunnen investeren in innovaties. Wij vinden het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en onze ketenpartners, zodat wij duurzame projecten en optimale dienstverlening kunnen aanbieden. Het is de klant die ons bestaansrecht bepaalt en die op ons dient te kunnen bouwen. Daarom investeren wij continu in mensen, middelen en processen met als uitgangspunt: continuïteit van de bedrijfsvoering en een financieel gezond en innoverend bedrijf.

Veiligheid boven alles

Constructif heeft een proactieve veiligheidscultuur met als uitgangspunt: ‘Veiligheid boven alles!’ Dit betekent dat onze medewerkers, ingeleende werknemers en werknemers van onderaannemers hun werkzaamheden veilig moeten (kunnen) uitvoeren, maar ook dat alle mensen die aan onze projecten werken zich voortdurend bewust moeten zijn van de veiligheidsrisico’s.

We hanteren een veiligheidsbeleid en een management-veiligheidssysteem waarin de veiligheidsdoelen beschreven staan. Bovendien zien wij streng toe op de naleving van gemaakte veiligheidsafspraken en streven wij naar voortdurende, systematische verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Innovatie

Innovatief denken en handelen is diep verankerd in onze organisatie. Het behoort zelfs tot een van onze kernwaarden. Door praktische innovaties willen we onze klant toegevoegde waarde bieden. We richten ons hierbij niet alleen op het vernieuwen en verbeteren van onze producten en technieken, maar ook op het optimaliseren van onze werkprocessen. Op deze manier onderscheiden we ons en versterken we onze positie op de markt.

We zijn ervan overtuigd dat innovatie bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Specifieke thema’s waarbinnen we innoveren zijn: energie, ketensamenwerking, modulaire bouwconcepten en bouwmaterialen. En dat ziet u terug in onze projecten.

CO2

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2 uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren heeft Constructif zich op niveau 3 van de CO2-prestatieladder laten certificeren. Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk.

Co2 beleid De Kwaasteniet

CO2-prestatieladder

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2 uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren heeft het management van de Kwaasteniet besloten zich begin 2016 op niveau 3 van de CO2-prestatieladder te laten certificeren.

Beleidsverklaring

In de milieubeleidsverklaring geeft de directie aan hoe zij om wil gaan met Kwaliteit, Veiligheid en Milieuzaken.


3.A. Inzicht (3.A..1 Energieverbruik en CO2 emissies)

Door middel van een Carbon Footprint brengt de Kwaasteniet halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op de onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 januari-juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 juli-december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 juli – december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 juli – december


3.B.1. Energie Management Programma

De Kwaasteniet heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is omschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

3.B.1. Energie Management Programma

3.C.1. Communicatie

Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen van de Kwaasteniet intern en extern te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk. Aan de hand van een Carbon Footprint (opgesteld conform ISO 14064-I) brengt de Kwaasteniet halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk in beeld die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot.

3.C.1. Communicatieplan

3.C.1. Analyse 2017


3.D.1. Initiatieven op gebied van CO2 reductie

De Kwaasteniet neemt actief deel aan diverse initiatieven om CO2 te reduceren.

Co2 beleid Groenendijk PGN Bouw

CO2-prestatieladder

Binnen het kader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Milieumanagement is CO2-uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 nog verder te stimuleren heeft Groenendijk PGN Bouw zich in 2013 op niveau 3 van de CO2-prestatieladder laten certificeren.

Beleidsverklaring

In de beleidsverklaring geeft de directie aan hoe zij om wil gaan met Kwaliteit, Veiligheid en Milieuzaken.

A. Inzicht (3.A.1 Energieverbruik en CO2 emissies)

Door middel van een Carbon Footprint brengt Groenendijk PGN Bouw halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot in beeld. Klik op onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2010

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2011

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2012

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2013

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2014 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2014 januari – december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 januari-juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2015 juli-december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2016 juli – december

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 januari – juni

3.A.1. Samenvatting Carbon Footprint 2017 juli – december

 

3.B.1. Energie Management Programma

Groenendijk PGN Bouw heeft er een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is onderschreven door de directie. Dit programma is geïmplementeerd in de organisatie en wordt intern en extern gecommuniceerd. In het plan van aanpak staat de doelstellingen om het energieverbruik te verminderen vermeld, de acties die nodig zijn om de doelstellingen te halen, wie er verantwoordelijk voor is en wanneer de doelstelling gehaald is.

3.B.1. Energie Management Programma


3.C.1. Communicatie

Door halfjaarlijks het energiebeleid, de trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen van Groenendijk PGN Bouw intern en extern te publiceren, worden trends en de bijbehorende reductiedoelstellingen en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdragen inzichtelijk. Aan de hand van een Carbon Footprint (opgesteld conform ISO14064-I) brengt Groenendijk PGN Bouw halfjaarlijks de figuurlijke voetafdruk in beeld die het bedrijf achterlaat door haar CO2-uitstoot.

3.C.1. Communicatieplan 2018

3.C.1. Analyse 2017


3.D.1. Initiatieven op gebied van CO2 reductie

Groenendijk PGN Bouw neemt actief deel aan diverse initiatieven om CO2 te reduceren.