Visie

De bouwsector verandert. Lifetime-denken en een integrale benaderingswijze zijn leidend en de kwaliteitprijsverhouding van de gehele levenscyclus staat centraal. Constructif beantwoordt aan die vraag, met design & construct én onderhoud in één bedrijf.

Totaalontzorger

We zijn een ‘totaalontzorger’ van vastgoed; een speler die zich verdiept in de daadwerkelijke behoefte van de klant en toegevoegde waarde creëert in de totale ontwikkel-, realisatie- en onderhoudsfase van een object. Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers is hierbij essentieel: voor ons is continuïteit belangrijker dan winstmaximalisatie.

Ketenintegratie

‘Totaalontzorging’ is alleen mogelijk door verregaande ketenintegratie en samenwerking met alle betrokken ketenpartners. Deze samenwerking garandeert een regelmatige en betrouwbare levering van diensten en geldt als een prikkel om in elkaar te investeren, procesmatige verbeteringen door te voeren, faalkosten te reduceren en gezamenlijk resultaat te optimaliseren. Omdat we denken dat huidige klantvraagstukken alleen vanuit de integrale keten kan worden beantwoord, zullen we ons daar blijvend voor inzetten.

We beseffen dat totaalontzorging op basis van lifetime-denken meer  transparantie vraagt. Daarom maken we ‘onzichtbare’ kosten en baten expliciet en benutten we leereffecten optimaal.

Procesverbetering

Constructif begrijpt bovendien dat ruimtelijke oplossingen niet langer gaan over meer en groter, maar over duurzamer en efficiënter. Daarom zullen we onze producten en processen blijvend verbeteren. Dat doen we op directieniveau, maar ook binnen de Bewust Samen Beter-projecten waarin onze medewerkers zelf de mogelijkheden krijgen om bedrijfsonderdelen te verbeteren.

Om onze klantbeloftes waar te kunnen maken, zien we persoonlijke ontwikkeling en groei in kennisniveau en competenties van onze medewerkers als essentieel. Sterk projectmanagement en allround vakmanschap zijn dan ook onze speerpunten.